"БСК Инженеринг" АД

Седалище и адрес на управление:
София, 1680, ул. Лъвски рид" № 4

тел./факс: +359 (2) 8691742 / +359(2) 8691742
e-mail: bskeng@mbox.contact.bg

Васил Иванов Вутов
изпълнителен директор
GSM: 0887961423
e-mail: bskeng@mbox.contact.bg
GSM: 0887588881
инж. Петранка Костадинова Христова
прокурист на фирмата
GSM: 0888960347
e-mail: pepinah@abv.bg