Текущо изпълнение на строителен надзор на следните обекти от "БСК Инженеринг" АД

  Г
  • Външно ел. захранване КТП 630 КVА/20/0,4кV. и 1 кV. на жилищни сгради на ул. "Цар Борис ІІІ" №267, гр. София
  • Строителен надзор на  строежи на "Еколеспроект" ООД
  • Сроителен надзор на строеж: "Укрепване  на свлачище на Общински  път ІV-60218, с о.т. 62-64 в с. Мали върбовник , Община Бобов дол
  • Строителен надзор църква гробищен парк Малашевци-църковно настояелство
  • Строителен надзор жиищна сграда в "Овча купел"-"Мико консулт" ЕООД
  • Стр.надзор жилищна сграда и склад в УПИ ХVI-3358 кв.231 Костинброд
  • Стр.надзор „Възстановяване на работното налягане на газопроводно отклонение Правец Ø 159”- "Булгартрансгаз" ЕАД  :
  • НУП „Еледжик” – ново ел. захранване и СКЗ -  "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: "Основен ремонт на сграда на бул. "Кн. Мария Луиза" № 114Б - гр. София"-МВР
  • Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, реф. № PPS 15-070-ЧЕЗ Разпределение България АД
  • Стр.надзор "Основен ремонт на социално-битова сграда за нуждите на РДГП Бургас"-МВР "Гранична полиция"
  • Стр.надзор „Частична реконструкция на разпределителна понижаваща подстанция „Фестивална” 110/20/10 кV"-ЧЕЗ
  • Укрепване на свлачищен участък в мест. „Куиловец”, УПИ VI-123 и VII-124, кв.6 по плана на с.Голямо Бучино”, Община Перник
  • Укрепване на свлачищен участък в района на ул.”Струма” № 13, при УПИ -016007, кв.105 по плана на с.Драгичево”, Община Перник
  • Укрепване и трайно възстановяване на възникнало свлачище на пътя Перник-Рударци-стопанство „Витошко” в участък  PER 3093/III-1003 - Община Перник
  • Изграждане на пешеходен подлез при ж.п.спирка „Даскалово”-I-ви етап”, Община Перник“
  • Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол”-Община Бобов дол
  • Упражняване на строителен надзор по време на строителството на на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан Аспарух” №48 ( по обособена позиция 2) – СО район „Средец”
  • Оценка и стр.надзор "Многофамилна жилищна сграда м УПИ VI кв.21 Люлин-МР 6, София"
  • Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3
  • Строит.надзор Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София-Министерство на спорта
  • Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“
  • Оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: Национална следствена служба – Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42“
  • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и извършване на строителен надзор на обект „ Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски" и ул. „Минко Радковски" / при АИР /-Троян“. 
  • Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация улично осветление на ул. "Любен Каравелов", гр. Троян“ – Община Троян
  • Строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ – Община Вършец
  •   Детска площадка-централен градски парк, втори етап-втора зона, с площ от 800,45 кв.м. , трети етап-трета зона с площ 136,70 кв.м. с идентификатор 55871,505,673 по КККР-Перник”.
  • „Изграждане на водопроводна връзка между ул.”Владайско въстание” и кв.”Църква”, гр.Перник и връзка на главен водопровод по ул.”Мл.Стоянов” и ул.”Владайско въстание” с преминаване под главен път I-6 -Перник
  • „Улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ2008 (към входа на Парка на предизвикателствата)»-Перник
  •  „Изграждане на кръгово кръстовище на ул.Юрий Гагарин и ул.Благой Гебрев, кв.Изток, Перник»
  • „Изграждане на кръгово кръстовище на ул.”Юрий Гагарин” и ул.”св.св.Кирил и Методий” между кв.Димова махала” и кв.”Твърди ливади” на гр.Перник»
  • Ремонт и реконструкция на „Пътен надлез на ул.Иван Вазов гр.Перник, над републикански път I-6 (София-Радомир) и ж.п.линия София-Радомир»
  • „Укрепване брега на р.Маниш, кв.Църква»-Перник
  • „Рехабилитация на  ул.Благой Гебрев-от ОТ 52101 през 5170, ОТ 500, ОТ 382, ОТ 379 до ОТ 5339, кв.Изток, Община Перник»
  • Стр.надзор Външно ел.парк предизвикателства-Перник
  • Оценка и стр.надзор енергийна ефективност училище "Димчо Дебелянов"-Белене
  • Стр.надзор сграда ул.Димитър Димов № 3 - София
  • Стр.надзор многофамилна жилищна сграда ул.Уста Генчо № 42-44, София
  • Оценка и стр.надзор водопровод с. Железница О.Т. 138-О.Т. 172, София
  • Стр.надзор  "реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Падина, Ардино
  • Оценка "Модернизация и благоустрояване на стадиона в с.Николово", Община Монтана
  • Стр.надзор енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда ул.Преки път бл.61а, община Витоша
  • Стр.надзор "Жилищна сграда м.Орешковица, с.Бистрица"- "Атарк" ЕООД
  • Сjр.надзор ремонт на спортно училище и общежитие София, Министeрство спорта
  • Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“
  • Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл. 423
  • СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюрото по защита при Главния прокурор, находящи се на бул.подполковник Калитин № 24
  • Строителен надзор на обект: Проектиране и строителство на пречиствателна станция в РПЦ - гр. Харманли-Агенция за бежанци
  • Строителен надзор за обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151”
  • Строителен надзор на обект „ЕТАП 1.2 – Изграждане на ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600 на Депо за неопасни отпадъци гр. Троян и гр. Априлци“
  • „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част” реф. номер: 180-110
  • „Проектиране, доставка и монтаж на дизел генератор в КПС Нови Искър”-Софийска вода
  • Осъществяване на строителен надзор при монтаж на 70 бр. информационни електронни табла на спирки на ОГТ -Община Перник
  • Стр.надзор Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“, Булгартрансгаз ЕАД
  • Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нови регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи технологични съоръжения   180-007,  "Булгартрансгаз" ЕАД
  •  "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“
  • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин””, Главна дирекция "Гранична полиция"
  • Оценка съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве за обект „Основен ремонт на административна сграда № 2 на ГДГП
  • Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”, "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Инвеститорски контрол „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурен салон, прилежащите му помещения, топла връзка и абонатна станция в 30 СУ „Братя Миладинови“, район "Възраждане"
  • Интерконектор Гърция-България
  • Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ гр. Кюстендил, УПИ ІХ, кв.308 – 3920,00 лв. без включен ДДС;-
  • ”Център за грижа за лица с умствена изостаналост № 1, с.Вратца УПИ І, кв.14, с.Вратца“ -Кюстендил;
  • ”Център за грижа за лица с умствена изостаналост № 2, с.Вратца УПИ ІІ, кв.14, с.Вратца“ -Кюстендил;
  • ”Център за грижа за лица с умствена изостаналост № 3, с.Вратца УПИ ІІІ, кв.14, с.Вратца“-Кюстендил;
  • „Изграждане на отоплителна инсталация в РДГП Кюстендил-управление”
  • „Открита спортна площадка - тенис кортове в северозападен парк на Военна академия „Г. С. Раковски“
  • Магерница към гробищен парк с.Студена, Перник
  • Изграждане на ул.Марина бара в кв.Ралица, Перник
  • Инжинеринг за основен ремонт на водопровод и улични настилки на ул.Софийско шосе, Перник
  • Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене
  • „Помпена станция за промишлено водоснабдяване за свежа вода за обект „Милин камък“, в ПИ 06286.49.1, гр. Брезник“
  • „Шест (6) броя шахтови кладенци в ПИ 06286.49.1, ПИ 06286.49.5, ПИ 06286.49.11, ПИ 06286.49.19, намиращи се в землището на гр. Брезник и ПИ 013106, ПИ 013108 в землището на с. Конска с външни връзки до помпена станция в ПИ 06286.49.1 за промишлено водоснабдяване за свежа вода за обект „Милин камък“, гр. Брезник“
  • „Външно електрозахранване 20 kV от въздушна линия „Равнище“ до помпена станция в ПИ 06286.49.1 за промишлено водоснабдяване за свежа вода за обект „Милин камък“, гр. Брезник“
  • „Тръбопровод от помпена станция в ПИ 06286.49.1 до резервоар за промишлено водоснабдяване за свежа вода в ПИ 06286.72.41 и кабел за управление на автоматиката за обект „Милин камък“, гр. Брезник“
  • „Оценка и реконструкция на съществуваща помпена станция за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 06286.501.1203, етернитови тръбопроводи и резервоар „Бърдото“ в ПИ 06286.104.10, гр. Брезник“
  • „Тръбопровод от съществуващ резервоар „Бърдото“ в ПИ 06286.104.10 до нов резервоар за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 06286.72.41, електрозахранване и кабел за управление на автоматиката за обект „Милин камък“, гр. Брезник“
  • „Резервоари за промишлени свежи води, противопожарни и питейно-битови нужди в ПИ 06286.72.41 и инженерно-техническа инфраструктура от и до портална площадка в УПИ I – 73.1, 73.5 за обект „Милин камък“, гр. Брезник“