Основна дейност

Изпълнение на инвеститорски контрол и строителен надзор в проектирането и строителството

Oценяване на съответствието на инвестиционните проекти

Консултации и услуги в страната и чужбина

Удостоверение № РК - 0272 / 08.04.2019г. от ДНСК

Кадрови състав

квалифицирани специалисти от различните специалности:
0

Поддържаме делови контакти с МНЗ, БТК, МЗГ, МВР, „Булгаргаз“ ЕАД, МО, МТСП, Министерство на финансите и участвуваме като търговски партньори на „Телеконтрол“ ЕООД, „Стройнадзор – М“ ООД, „Корект ННПС“ и др.

Техническа
и нормативна база

Дружеството разполага с необходимата компютърна техника и софтуер и всички закони, наредби, правилници, стандарти, нормативи, формуляри, фирмени издания, справочници и др. техническа документация, регламентиращи дейността по Строителния Надзор, техническа съоръженост, съгласно оправомощаването за всички видове строежи, помещения, стационарни и мобилни телефонни връзки, е-mail,транспорт. Дружеството е изградило административно-производствено и напълно отговарящо на изискванията звено за осъществяване на Строителен Надзор.

Система за управление
на качеството

Ръководството на „БСК Инженеринг“ АД създава и гарантира условията за разработване, документиране, внедряване и поддържане в Организацията на Система за управление на качеството, изпълняваща изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2008.

Планирането и изграждането на Системата за управление на качеството осигурява:

  • оперативното управление на Организацията за постигане на нейните цели;
  • изпълнение на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 запазване на целостта /интегритета/ на Системата за управление на качеството чрез предварително планиране и съгласуване на измененията;
  • спазването на всички законови и нормативни изисквания, отнасящи се до извършваните дейности.

Член на Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти - БААИК.

Член на Българска стопанска камара.

Член на Българска търговско-промишлена палата