Седалище и адрес на управление:

София, 1680, ул. Лъвски рид" № 4

инж. Петранка Костадинова Христова
изпълнителен директор
088 8960 347

Васил Иванов Вутов
Търговски пълномощнис
088 7961 423

Пишете ни