• 2022 Договори в момента

  • Сроителен надзор на строеж: "Укрепване  на свлачище на Общински  път ІV-60218, с о.т. 62-64 в с. Мали върбовник , Община Бобов дол
  • Строителен надзор църква гробищен парк Малашевци-църковно настояелство
  • НУП „Еледжик” – ново ел. захранване и СКЗ -  "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, реф. № PPS 15-070-ЧЕЗ Разпределение България АД
  • Укрепване и трайно възстановяване на възникнало свлачище на пътя Перник-Рударци-стопанство „Витошко” в участък  PER 3093/III-1003 - Община Перник
  • Изграждане на пешеходен подлез при ж.п.спирка „Даскалово”-I-ви етап”, Община Перник
  • Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и извършване на строителен надзор на обект „ Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски" и ул. „Минко Радковски" / при АИР /-Троян“.
  • Строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ – Община Вършец
  • Оценка и стр.надзор енергийна ефективност училище "Димчо Дебелянов"-Белене
  • Стр.надзор сграда ул.Димитър Димов № 3 - София
  • Стр.надзор "Жилищна сграда м.Орешковица, с.Бистрица"- "Атарк" ЕООД
  • 2019
  • „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част” реф. номер: 180-110
  • Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нови регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи технологични съоръжения   180-007,  "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин””, Главна дирекция "Гранична полиция
  • Интерконектор Гърция-България
  • 2020 г
  • Консултанска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: “Отводняване на терена на п/ст „Тетевен“-ЕСО;
  • Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж:  „Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив”-"Булгартрансгаз";
  • Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обекти, свързани с изграждане на Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете Царево, Ахтопол и село Лозенец.МВР 
  • Упражняване на строителен надзор, осъществяване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР, изготвяне на технически паспорт и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект „Обновяване на помещения за отглеждане на служебни кучета в ГПУ Връшка чука – РДГП Драгоман“-Гранична полиция
  • Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с.Венковец, общ. Ихтиман-"Булгартрасгаз"
  • Бетонен праг при прехода на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през р.Луда Яна-"Булгартрансгаз"
  • Защитно съоръжение на р.Тополница при с.Калугерово, обл.Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи-"Булгартрансгаз"

  2021 г.

  • Северозападен отводнителен канал през ПИ с идентификатор 70586.42.149, 70586.42.152, 70586.42.154 и 70586.42.279 по плана на с. Сърнево, Община Раднево
  • Стр.надзор СМР в спешни отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Соэийска област и офия град-Министерство здраве
  • Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението на сграда 10447.506.340.2 от "учебни кабинети" в "Aрест", с площадка за престой на открито с навес и будка за надзирател, сграда 10447.506.340.3 от котелно в склад  и сграда 10447.506.340.4  от "учебни кабинети" в "Пробационна служба"  в ПИ 10447.506.340, Велико Търново“-ГДИН
  • „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Антон“
  • 2022 г.
  • Строителен надзор „АГРС Самоков-ново външно ел.захранване“ „Булгартрансгаз“ ЕАД
  • Оценка и строителен надзор „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци“ Община Брегово
  • Оценка и строителен надзор „СМР на студентско общежитие № 2“ Технически университет
  • Оценка и стр. надзор „Изграждане на бетонен праг при прехода на Транзитен газопровод за Гърция и Македония и Магистралния газопровод през р. Стряма"
  • Оценка и стр. надзор „Възстановяване на земното покритие на участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700 в землището на с. Драгодан, община Кочериново"
  • Оценка и стр. надзор "Защитно съоръжение при пресичане на р. Струма на Транзитен газопровод (ТГ/ за Република Гърция при ПК 243+53 в землището на с. Бураново, община Кочериново"
  • Оценка и стр. надзор "Съоръжение за укрепване на десния бряг на дере, в землището на гр. Кресна, в участъка от ПК 775+25 до ПК 776+34 на Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700"
  • Оценка и стр. надзор „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода на река Джерман ПК 118 в землището на с. Блажиево, община Бобошево
  • Стр. надзор Реконструкция на ул. Млада Гвардия-Община Етрополе
  • Стр. надзор Изграждане на ТИЦ-Община Радомир
  • Стр. надзорМодернизация на здравна служба с хоспис с. Ковачевци-Община Самоков
  • Стр. надзор Изграждане на транспортно съоръжение от о.т. 943 до о.т. 924 кв. 13-Община Копривщица
  • Стр. надзор Еднофамилна жилищна сграда с. Люлин-Дилян Катранджийски
  • Стр. надзор Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча, подобект Лот 2-Община Стрелча
  • Оценка и Стр. надзор Газопровод свързващ ПГХ Чирен със съществуващата газопреносна мрежа в района на с. Бутан-„Булгартрансгаз“ ЕАД
  • Оценка и строит надзор Спортна база към Университет по хранителни технологии-УХТ
  • Оценка и стр. надзор Иновативен дигитален център на МОН-МОН
  • Оценка и стр. надзор Оптична кабелна линия към магистрален газопровод в участъка ЛКВ „Преселка“-Стоян Михайловски-„Булгартрансгаз“ ЕАД
  • Оценка и ст. Надзор Изграждане на осветление на футболно игрище при стадион Металург, кв. Изток-Община Перник
  • Строит. Надзор Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Блатница-Община Стрелча
  • Оценка и стр. надзор Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. Аргир Стоилов, с. Узунджово-Община Хасково
  • Стр. надзор Футболно игрище на Професионална гимназия по химични и хранителни технологии в гр. Пазарджик
  • Стр. надзор Средноетажна жилищна сграда с преход в етажността-„Гетон индъстри“ ЕООД
  • Оценка и стр. надзор Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост на бул. Александър Стамболийски № 82-Висш съдебен съвет
  • Стр. надзор Изпълнение на СМР на МЖС ул. Градинска-Община Видин

   

   

   

 • 2021 Завършени обекти 2021 година

  • Северозападен отводнителен канал през ПИ с идентификатор 70586.42.149, 70586.42.152, 70586.42.154 и 70586.42.279 по плана на с. Сърнево, Община Раднево
  • Стр.надзор Изграждане на подпорни стени на ул.№1 в с.Люлин-Община Перник
  • Строителен надзор по време на СМР за обект:“Изграждане на подпорни стени на ул.“Луганск“ №70 и №72, кв.Изток, гр.Перник
  •  “Проектиране на укрепителни и ремонтни работи на сграда-склад и канцелария в ЦСБ „Захарна фабрика“ на МВР, гр. София, ул. Кукуш №1-ДУССД
  • Ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - І ЕТАП , Ремонт на покрив (средно от кота + 3.67 до кота било, в УПИ ІІІ - за градска баня, кв.63, гр. Стрелча-Община Стрелча
  • Стр.надзор СМР в спешни отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Соэийска област и офия град-Министерство здраве
  • Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението на сграда 10447.506.340.2 от "учебни кабинети" в "Aрест", с площадка за престой на открито с навес и будка за надзирател, сграда 10447.506.340.3 от котелно в склад  и сграда 10447.506.340.4  от "учебни кабинети" в "Пробационна служба"  в ПИ 10447.506.340, Велико Търново“-ГДИН
  • „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Антон“
  • ОБЩИНСКИ ПАЗАР“ гр. Етрополе
  • Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 13 гр. Етрополе“ по ПУП на гр. Етрополе
  • Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 114 гр. Етрополе“
  • Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление-Община Пазарджик
  • Нова измервателна линия за "Мета модул Трейд" ЕООД-Булгартрансгаз
 • 2020 Завършени обекти 2020 година

  • Енергийно обновяване и основен ремонт на Студентско общежитие на НСА“В.Левски - БЛОК 15 в Студентски град
  • Консултанска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: “Отводняване на терена на п/ст „Тетевен“-ЕСО;
  • Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж: „Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от Газоизмервателна Станция „Дупница” до границата с Република Гърция”-"Булгартрансгаз";
  •  „Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив”-"Булгартрансгаз";
  • Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”
  • Строежи: „Етап 1 – Преносен газопровод от ОС „Беглеж” до КВ „Дерманци””; „Етап 2 – Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци””; „Етап 4 – ОС „Беглеж”
  • Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от Газоизмервателна Станция „Дупница” до границата с Република Гърция
  • Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив
  • Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обекти, свързани с изграждане на Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете Царево, Ахтопол и село Лозенец.МВР 
  • Упражняване на строителен надзор, осъществяване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР, изготвяне на технически паспорт и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект „Обновяване на помещения за отглеждане на служебни кучета в ГПУ Връшка чука – РДГП Драгоман“-Гранична полиция
  • Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с.Венковец, общ. Ихтиман-"Булгартрасгаз"
  • Бетонен праг при прехода на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през р.Луда Яна-"Булгартрансгаз"
  • Защитно съоръжение на р.Тополница при с.Калугерово, обл.Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи-"Булгартрансгаз"
  • Инвеститорски контрол по време на строителството на строеж: „Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” - УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” №26-30, Район „Възраждане“, гр.София
  • „Остъкляване на галерия във връзка със сградата на МВнР“, ул.“Алфред Нобел“ № 2-МвНР
  • Упражняване на  строителен надзор по проект BG16RFOP001-1.027-С01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица
  • „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951, 952, кв. 176 по действащия регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор  07603.501.2813 по КККР“-ВСС
  • Допълнително застрояване-навес, с покриване на плътна ограда до 2,20 м.“-Прокуратура на РБ
 • 2019 Завършени обекти 2019 година

  • „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част” реф. номер: 180-110
  • Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нови регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи технологични съоръжения   180-007,  "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин””, Главна дирекция "Гранична полиция
  • Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”, "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Интерконектор Гърция-България
  • Инжинеринг за основен ремонт на водопровод и улични настилки на ул.Софийско шосе, Перник
  • Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене
  • Изграждане на подпорна стена на ул.Шипка с.Радилово, Община Пещера
 • 2018Завършени обекти - 2018 година

  • Оценка и стр.надзор "ГИС "Разград - Социалинвест"-Булгартрансгаз ЕАД
  • Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път (ул.“Христо Ботев“ IV-10038, 1-ви участък) (Lводопровод PEH D Ф140 и PEH DФ140=590,0 м.; Lпътен участък=513,4 м.)
   изграждане на подпорна стена пред УПИ I 901, УПИ II1404 и УПИ III1404 на ул.”Морени”, с.Кладница, община Перник /L=60,20 м./
  • Изграждане на ул.Костенец, кв.Църква-1-ви етап, от о.т.275 до о.т.303, Община Перник
  • Изграждане на ул.Брезовица от о.т.107 до о.т.96 от км.0+000,00 до км.№+351,90, с.Кладница, Община Перник
  • Изграждане на паркинг от о.т.996 през о.т.9997-997-998-1997 до о.т.1998 и прилежащия вход/изход от о.т.1998 до о.т.9968. Община Перник
  • Укрепване на „Архитектурен елемент-кула” част от сграда, Община Перник
  • Стр.надзор Външно ел.захранване-кабели Ср.Н. и Н.Н. на обект +Жилищна сграда (секция „А” и секция +Б”) с магазини, медикодиагностична лаборатория и гаражи, в УПИIV-199,232, кв.39, м.”Левски-зона Г”, СО, район Подуяне-"Техномашпроект" ООД
  • Стр.надзор Внедряване на мерки за енергийна ефективност на покрита лекоатлетическа писта гр.Враца-Община Враца
  • Оценка и стр.надзор "Енергийна ефективност на жилищен блок 200"-Община Златоград
  • Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 52, вх. А и вх. Б” - Община Пещера
  • Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 54” - Община пещера
  • Изграждане на 5 детски площадки, Община Перник
  • Ново външно ел.захранване на станция за катодна защита "Брестак"-"Булгартрасгаз" ЕАД;
  • Укрепване на газопроводно отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р.Марица на ПК 164+35-"Булгартрансгаз" ЕАД
  • Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения УПИ II, кв.25 м.Студентски град-НСА
  • Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КМ Мартен-"Булгартрансгаз" ЕАД
 • 2017Завършени обекти - 2017 година

  • Измервателен възел-технологична връзка между транзитен газопровод и магистрален газопровод при КС „Лозенец”.-"Булгартрансгаз" ЕАД
   Укрепване на транзитния газопровод за Македония при ПК 552+80 (с.Долно село) при прехода през р.Бистрица-"Булгартрансгаз" ЕАД
  • Оценка и стр.надзор „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на газо-мото-компресорите (Г М К)”-"Булгартрансгаз" ЕАД ;
  • Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Ново външно ел. захранване и ТП за складова база с. Яна и ел. захранване на СКЗ с. Яна“ -"Булгартрансгаз" ЕАД
  • "Нова измервателна линия за "Софиягаз" ЕАД от ГРС-1 (Казичене)"; - "Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД";
   "Аварийна дизел-генераторна станция към административна сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД
  • Оценка и стр.надзор Рекултивация на клетки 1 и 2 на Регионалното депо за НО, Община Монтана
  • Оценка и стр. надзор „Нов главен портал на „Балканфарма-Троян” АД”
   Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на чл. 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Монтана във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС” за обособена позиция №1: ж.к. Пъстрина бл.5 - Община Монтана
  • „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“
  • Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян”. Обособена позиция № 2-упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради-бл.Ела, бл.1 и бл.3-Община Смолян
  • Оценка и стр.надзор "Основно обновяване на канализационната система на ПГХ "Чирен"-Булгартрансгаз ЕАД
  • Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “ по обособени позиции: № 4 Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№29 -СО район "Подуяне"
  • Изпълнение на строителен надзор за обект „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели”-СО район „Подуяне”
  • Енергийна ефективност 6 жилищни блока Община Кърджали
   Ново БКТП с.Яна, "Булгартрансгаз" ЕАД
 • 2016Завършени обекти - 2016

  • Оценка и стр.надзор "ГИС "Разград - Социалинвест"-Булгартрансгаз ЕАД
  • Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път (ул.“Христо Ботев“ IV-10038, 1-ви участък) (Lводопровод PEH D Ф140 и PEH DФ140=590,0 м.; Lпътен участък=513,4 м.)
   изграждане на подпорна стена пред УПИ I 901, УПИ II1404 и УПИ III1404 на ул.”Морени”, с.Кладница, община Перник /L=60,20 м./
   Изграждане на ул.Костенец, кв.Църква-1-ви етап, от о.т.275 до о.т.303, Община Перник
  • Изграждане на ул.Брезовица от о.т.107 до о.т.96 от км.0+000,00 до км.№+351,90, с.Кладница, Община Перник
  • Изграждане на паркинг от о.т.996 през о.т.9997-997-998-1997 до о.т.1998 и прилежащия вход/изход от о.т.1998 до о.т.9968. Община Перник
  • Укрепване на „Архитектурен елемент-кула” част от сграда, Община Перник
  • Стр.надзор Външно ел.захранване-кабели Ср.Н. и Н.Н. на обект +Жилищна сграда (секция „А” и секция +Б”) с магазини, медикодиагностична лаборатория и гаражи, в УПИIV-199,232, кв.39, м.”Левски-зона Г”, СО, район Подуяне-"Техномашпроект" ООД
  • Стр.надзор Внедряване на мерки за енергийна ефективност на покрита лекоатлетическа писта гр.Враца-Община Враца
  • Оценка и стр.надзор "Енергийна ефективност на жилищен блок 200"-Община Златоград
  • Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 52, вх. А и вх. Б” - Община Пещера
  • Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 54” - Община пещера
  • Изграждане на 5 детски площадки, Община Перник
  • Ново външно ел.захранване на станция за катодна защита "Брестак"-"Булгартрасгаз" ЕАД;
  • Укрепване на газопроводно отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р.Марица на ПК 164+35-"Булгартрансгаз" ЕАД
  • Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения УПИ II, кв.25 м.Студентски град-НСА
  • Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КМ Мартен-"Булгартрансгаз" ЕАД
 • 1999-2023Изпълнени обекти

  1.София; жилищна сграда в Банкя; жилищна сграда в с.Петърч
  2.Преустройство на складове, магазини, заведения
  3.Изграждане на топлопровод за бизнес сграда на "Мел инвест холдинг" - гр.София, ул.Тотлебен №82
  4.Изграждане на телефонен кабел за почивен дом на МВР-Секвоя - гр. Долна Баня
  5.Жилищна сграда с магазини, у.п.и. ІХ5, кв. 278, Зона Б5
  6.Външно топло захранване и абонатна станция на жил. сграда на ул. "Дунав" №47, гр. София
  7.Външно ел. захранване с кабели н.н.на жилищна сграда ул."Кричим"п-л Х 523,кв.173,м.Лозенец гр.София,община Лозенец
  8.Преустройство на апартамент в бюро за продажба на самолетни билети на ул."Г.С.Раковски" №88 гр.София
  9.Преустройство и смяна на предназначението на магазин №6 и офис №8 в магазин за мебели ,бул. "Черни връх" , гр. София
  10.Преустройство на I жилищен етаж за магазини и надстройка на втори и трети жил. етажи р-н Връбница п-лVI1496,кв.17гр.София
  11.Реконструкция на дворна канализация на Ц.У. на "Булгаргаз" ЕАД и подмяна на съществуващо сградно канализационно отклонение към Административна сграда на "Булгаргаз" ЕАД-Централно управление гр.София
  12.Компресорна станция Вълчи дол Служебно експлоатационен блок
  13.Защитно съоръжение на река Янтра за "ГО Бяла" и магистрален кабел към него
  14.Пристройка към оранжерия в ботаническа градина при БАН кв."Витоша" гр.София
  15.Двуетажна еднофамилна жилищна сграда м. "Манастирски ливади" гр.София
  16.Външна газопроводна връзка и котелно на обект: "Почивен дом "Дружба" - 1 " Банкя
  17.Компресорна станция "Ихтиман" към обект "Транзитен газопровод за Гърция,Македония и Югославия"
  18.Ел. захранване на ГРС Враца
  19.Изграждане на дренажна система и отводняване на битови корпуси в под. 34340 Горна баня
  20.Вътрешно преустройство на магазин и фурна в заведение за бързо хранене на ул. "Неофит Рилски " гр. София
  21.Външно ел. захранване с кабели 1 кв. На жил. сграда на ул. "Черковна"№ 80 и обезшумяване на трафопост на ул. Оборище " № 72 гр. София
  22.Аптека за готови и екстемпорални лекарствени продукти
  23.Магазин за промишлени стоки, склад и гаражи м. "Сливница"
  24.Външно топлозахранване на жилищна сграда кв."Дианабад" гр. София
  25.Оптичен кабел Гоце Делчев - Петрич
  26.АГРС - Петрич
  27.Външно топлозахранване за офис сграда на ул. "Й. Йосифов" кв. 31 , "Студентски град" , София
  28.ЖСК"Цезар-97",п-лIX 169,168,165,824, кв.1015, м.Лагера гр.София
  29.Разширение и пренасочване на СТМ гр.Шумен
  30.Ремонт и преустройство на ІV етаж бл. 14Б на МБАЛ "Царица Йоанна" в Клиника по хирургия
  31.Външен топлопровод и абонатна станция на жилищна сграда на ул. "Владайска" №56-58 гр. София
  32.Жилищна сграда и гаражи ул. "Здраве" гр. София
  33.Жилищни сгради , кв. 54 , УПИ - І 465, с. Равда
  34.ГИС Бутово
  35.Подпорни стени на външен водопровод Хубча , с. Бостина , общ. Смолян
  36.Компресорна станция Ихтиман
  37.Административна и офис сграда на "Мел Инвест Холдинг" гр. София
  38.Авариен кабел 20кв. между ТП 5 , група "Юг" ж.к. "Младост" и ТП № 7 в района на "Академия МВР"
  39.Жилищни сгради - м. Драгалевци-разширение север, кв. 36 Б, УПИ I, гр. София
  40.Изграждане на водопроводна система за захранване с минерална вода на "Регистрационно приемателен център за бежанци" с. Баня , Община Нова Загора
  41.Автомагистрала Хемус свлачище на км. 35 + 600
  42.Път І - 1 участък Ботевград - Витиня , аварирали пътни участъци
  43.Пътна връзка на ГКПП - Силистра - ферибот , с републикански път ІІ - 21 Русе - Силистра
  44.Н.С. "Долна Диканя" - ремонт водовземна кула и изходна шахта
  45.Оптичен кабел гр. Калофер - Казанлък
  46.Жилищна сграда с подземен гараж и магазини, УПИ ІV - 379, кв. 4 , м. "Красно село - Стрелбище", гр. София- "Мико консулт"
  47.Оптичен кабел Бяла - Свищов - Белене
  48.Кафе сладкарница и закусвалня с производство, ул. "Одеса" № 37 , гр. София
  49.Външно ел. захранване с кабели Н.Н. - 1кV. на жилищна сграда,ул. "Кюстендил" № 55, гр. София
  50.Пристройка и надстройка на жил. сграда п-л ХVIII567,кв. 2 Симеоново,по плана на гр. София
  51.Строителен надзор и технически контрол па част "Конструктивна" на инвестиционните проекти,съгласуване проектна документация със специализираните контролни органи ,контрол на количества , цените и качества на извършените СМР за обекти в гр.Перник, финансирани от Министерство на земеделието и горите
  52.Вилна сграда п-л ХІV-593 , кв. № 41 вилна зона "Симеоново - Драгалевци"
  53.Консултантски услуги към Социално-инвестиционния фонд
  54.Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица - първи етап , външен водопровод от връх 68 до връх 81
  55.Авариен ремонт на АГРС Бяла--"Булгартрансгаз"
  56.Жилищна сграда в с. Бистрица, Обл. София
  57.Преустройство и смяна предназначението на съществуваща двуетажна складова база в офис сграда , р-н Слатина , гр. София
  58.Кабел ниско напрежение за Административна сграда с жилища и магазини кв. "Гео Милев "гр. София
  59.Склад за метали , гр. София ,р-н "Люлин"
  60.Външно ел. захранване МКТП , кабели 10кV. и кабели 1 кV. , ул. "Резбарска" № 31 , гр. София
  61.Строителен надзор на строителни и ремонтни работи за обекти на МОН по позиция № 6
  62.КТП с ТМ 630 кVа. , кабели 20 кV. на 6 броя жилищни сгради в кв. 12 , гр. Банкя
  63.Преустройство и основен ремонт на търговски комплекс в магазин за хранителни и промишлени стоки - гр. София , ул. "Стефан Малинов" № 2
  64.Нов МКТП - 20 КVV. / 1х800кVА., захранващи кабели Ср. Н-20кV., външно ел. захранване - кабели 1 кV. и тръбна мрежа, гр. София, месност "Люлин - център"
  65.Изграждане на търговски комплекс - магазин за хранителни и промишлени стоки "Т.маркет" , гр. Велико Търново
  66.Изграждане на търговски комплекс - магазин за хранителни и промишлени стоки "Т.маркет" , гр. Видин
  67.ТП 800 КVА/20/0,4кV. , кабели 20КV. и 1 кV. за Административна сграда , гр. София ,м. "Манастирски ливади"
  68.Промяна на предназначение на апартамент , в офис - нотариална кантора, гр. София , бул. "Черни връх " № 15
  69.Курортно - жилищен комплекс , басейн и трафопост , гр. Добринище
  70.Реконструкция и преустройство на "Клиника по психиатрия" към УМБАЛ "Александровска " гр. София
  2004 г.
  71.Вертикална планировка и инфраструктура на ж.к."Разсадника", кв. 87 , ж.бл. 10-13 гр. София
  72.Укрепване на участък от транзитен газопровод за Р Македония при прехода през р..»Банщица» - «Булгартрансгаз» ЕАД
  73.Административна сграда на РГС гр. Свиленград - МФ
  74.Административна сграда на РГС гр. Свиленград, подобекти гаражни клетки, благоустрояване, вертикална планировка, оград - МФ
  75.Подмяна на кабел по МК Смолян – Мадан - БТК
  76.Водопровод от чугунени тръби Ф200 – «Мелинвест холдинг» АД
  77.Вертикална планировка на жилищна группа 10 до 13 и изграждане на външшна площадкова канализация и сградна канализация – Д «МТСОСО» МВР
  78.Трафопост 2 х 630к да жилищна секция 13 - Д «МТСОСО» МВР
  79.Външно захранване-кабели 10 кV и кабели НН - Д «МТСОСО» МВР
  80.Изграждане базови станции на "МОБИЛТЕЛ" в Разградска и Варненска област
  81.Електрозахранвена на газоразпределителна станция «Враца» и мачтов трафопост – «Булгартрансгаз» ЕАД
  82.СТМ Кюстендил разширение с 2000 чифта – БТК
  83.Преустройство на клуб в аптека –
  84.ПГК Чирен-вертикална планировка, благоустройство, покрит паркинг, каломаслоуловител – «Булгартрансгз» ЕАД
  85.Топлопровод от ППУ тръби 2Ф88,9/160 мм – «Мелинвест» АД
  86.Реконструкция на покрив на служебно експлоатационен блок – «Булгартрансгаз» ЕАД
  87.Реконструкция на покрив на склад за материали – «Булгартрансгаз» ЕАД
  88.Постоянен пункт за техническо и визуално наблюдение гр.Шабла – МВР
  89.Реконструкция на покрив на компресорен цех – «Булгартрансгаз» ЕАД
  90.Изграждане на канализационна мрежа в кВ.»Горки» Божурище – Община Божурище
  91.Преустройство на склад за строителни материали в цех за печене, мелене и пакетиране на кафе в с.Казичене. гр.София
  92.Национален център по наркомания - София на Министерство на здравеопазването
  93.Модернизация и преустройство на отоплителната система на Централна поща - София към Министерство на транспорта и съобщенията
  94.Асансьорна уредба в сградата на ул.Гурко №6 - София на Министерство на транспорта и съобщенията
  95.Център за популяризиране на информационното общество към Изпълнителната агенция "Национална съобщителна система"
  96.Преустройство на сграда на "Микроелектроника" - Ботевград за преустройство на изделия от полимери на "БУЛСАН" ООД
  97.Работилница за кисело мляко в с.Равно поле на "ЛАКТОНИ" ЕООД
  98.Складова база в с.Казичане на "МАКСИ ЦЕНТЪР" АД
  2005 г.
  99.Станция за очистване на газопровода "Горни Богров" –«Булгартрансгаз» ЕАД
  100.Вътрешно преустройство на ОФ клуб в снек-бар - «Пещостроене и изолации»
  101.Пренасочване и разширение на селищна телефона мрежа «Болницата» ж.к.»Зорница» - БТК
  102.Вертикална планиовка на жилищна группа 10-13, външна площадкова канализация и СКО, Разсадника» - «МТОСО МВР
  103.МКТП «Метикс» 4000 кV а и ел.захранване с кабели СрН на съществуваща промишлена сграда – „Ифо дизайн” ООД
  104.Компресорна станция Петрич АГРС" – «Булгартрансгаз» ЕАД
  105.Банков клон «Райфайзенбанк», Гео Милев
  106.Комплекс за социални услуги, подобект Център за обществена подкрепа –Община Стара Загора
  107.Комплекс за социални услуги, подобект Звено майка и бебе –Община Стара Загора
  108.Преустройство на склад № 6 в кухня и склад в миялно към къфе-аператив – Максим Ганчев
  109.Пристройка и надстройка към жилищна сграда, ул.Никола Петков 80 – Босовски
  110.Преустройство на покривна конструкция на бл.1 високо тяло на стационара на СБР Вършец –«СБР национален к-с»
  111.Станция за очистване на газопровода "Беглеж" –Булгартрансгаз ЕАД
  112.Станция за очистване на газопровода Лом-Черковна–Булгартрансгаз ЕАД
  113.Станция за очистване на газопровода Нови Искър –Булгартрансгаз ЕАД
  114.Станция за очистване на газопровода Горни Богров –Булгартрансгаз ЕАД
  2006 г.
  115.Ремонт и реконструкция на хирургичен блок на очна клиника към МБАЛ "Св. Анна" гр. София; Ремонт и реконструкция на хирургичен блок на УНГ клиника към МБАЛ "Св. Анна" гр. София; Ремонт и реконструкция на хирургичен блок на клиника по кардиология към МБАЛ "Св. Анна" гр. София
  116.Търговски, административен и сервизен център «Ситроен»
  117.Сградно водопроводно отклонение ф25, СКО ф300, помпена санция, резервоар за питейна вода, площадкови В и К мрежи – «Ситроен»
  118.Канализация на кВ.»Максим Горки- I и II част-поетапно изпълнение IV етап – Община Божурище
  119.Пристройка и надстройка жил.сграда – Георги Георгиев
  120.Дървен мост в Регионален атрактивен геокомплекс «Зарапово» - Община Павликени
  121.Възстановяване и ремонт на съществуващ мост в м.»Селище» с.Червен – Община Иваново
  122.Телефонно отклонение за Административен център за общиствено подпомагане, Страза Загора – БТК
  123.Посетителски информационен център, с.Стоб – Община Кочериново
  124.Търговски и сервизен център-газификация, площадкова мрежа, котелно, бояджийско помещение –«Ситроен»
  125.Кабели НН и районо осветление към търговски сервизен център – «Ситроен»
  126.КТП 630 кVа захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV св.св.Константин и Елена – РВД
  127.Реконструкция, развитие и разширение на Летище София-ЛОТ Б2 трансформаторна подстанция – РВД
  128.Търговски, административен и сервизен център «Ситроен» подобект външно ел.захранване, контейнерен трафопост
  129.Търговски и сервизен център – «Ситроен»
  130.Сондажен кладенец – «Ситроен»
  131.Телефонна кабелна линия на «Булгаргаз» ЕАД в участъка СКЗ «Калугерово» до СКЗ «Трудовец»
  132.Магистрален газопровод-Северен клон, ГИС «Бутово-1-ви етап газопроводно отклонение и временна връзка – «Булгартрансгз» ЕАД
  133.Магистрален газопровод-Северен клон, ГИС «Павликени1-ви етап газопроводно отклонение и временна връзка – «Булгартрансгз» ЕАД
  134.Посетителски и информационен център гр. Кочериново , обл. Кюстендил
  135.Информационен център – с.Чифлик Троян
  136.Посетителски информационен център-Узана
  137.Посетителски център към феномен «Чудни мостове»
  138.Реконструкция и доизграждане посетителски център с.Иваново
  139.Посетителски център Годеч
  140.Информационен център Берковица
  141.Комплексен център за култура, художествени занаяти, търговия, туризъм гр.Попово
  142.Паркинг с информационен център геопарк «Искър»Преустройство на част от сутеренен етаж на массивна сграда «Дом за отдих» в информационен център, Община Тетевен
  143.Природен център «Студен кладенец»
  144.Зелената приказка за вълшебните планни и танцуващата мечка, Белица
  145.Преустройство на съществуваща сграда в туристически информационен и образователен център, Община Котел
  146.Едноетажна сграда за общественно обслужване с предазначение посетителски информационен център, Община Сапарева баня
  147.Туристически заслон с информационен център, Община Златоград
  148.Детски екологичен парк-екоучилище, Община Копривщица
  149.Посетителско информационен център за екотуризъм, Община Копривщица
  150.Почивна станция на ДП на РВД гр. Варна
  151.Саниране на съществуваща воденица за отправен пункт по водния маршрут в м.»Селище» с.Червен
  152.Арбанашки паркове «Лакото»
  153.Велопътека връх свети Атанас, община Златоград
  154.Велопътека Златоград-вр.Света Неделя-Старцево, тракийско светилище
  155.Велоалея пръстен етнографски ареален комплекс и връзка с други велоалеи, Община Златоград
  156.Създаване и популяризиране на регионален екотуристически продукт «Средна Янтра»
  157.Екопътека «Доспат-Гела»
  158.Осем броя редови жилищни сграда с.Равда – «Люко К»
  159.Оптичен кабел Елхово - Свиленград
  160.Извършване проверка и направа на оценка за качеството на извършената работа на обект "УВБ на ДП РВД в к.к. "Константин и Елена" гр. Варна
  161.Административна сграда с помещение за магазин, абонатна станция, външни В и К връзки, външно ел.захранване м.Крива река Красно село
  2007 г.
  162.Жилищна сграда 1 и кабели Н.Н. – «Домокат» АД
  163.Инжинерен корпус –«Ситроен»
  164.Площадкови В и К мрежи-Еврооказион и КПП – «Ситроен»
  165.Външни кабелни връзки НН и районо осветление – «Ситроен»
  166.Оптична кабелна линия Елхово-Болярово – БТК
  167.КПП – «Ситроен»
  168.Салон за красота – Атанаска Димова
  169.Реконструкция и ремонт на път от с.Лозен до манастир «Свети Спас» $Министерство земеделие
  170.Ремонт столова с кухня при СОУ «Л.Каравелов» за социален патронаж – Община Копивщица
  171.Еврооказион-газификация и площадкова мрежа – «Ситроен»
  172.Реконструкция на главен канализационен коллектор и възстановяване на водопровод от кВ.Момин проход до съществуващ главен коллектор, Община Костенец
  173.Кабели НН и районо осветление към инжинерен корпус – «Ситроен»
  174.Административна сграда с плоадкови мрежи студов център – «Ситроен»
  175.Административна сграда – «Ситроен»
  176.Жилищна сграда с подземни гаражи , магазини и офиси , гр. София , м. "Зона 9 Б3" , ул. "Странджа" 88 – 90 –„Рос Инвест строй” ООД
  177.Жилищна сграда с магазини , ателиета и подземни гаражи в сутерена м. "Красно село" , гр. София , ул. "Хайдушка гора" № 26 - "К консулт"
  178.Пречиствателна станция ца жил.и обсл.сгради – «Домокат»
  179.Административен център-газификация, площадкова мрежа и котелно – «Ситроен»
  180.Строителен надзор на обект "Техническа ликвидация на подземен рудник "Света Анна", гр. Перник-мини Перник
  2008 г.
  181.Телефонна тръбна мрежа, телефонно отклонение и телефонен кабел «Жилищни сгради», Ст.Загора – БТК
  182.Изграждане на телекомуникационни мрежи и съоръжения на територията на РУД В. Търново
  183.Телефонно отклонение за «Жилищна сграда», Ст.Загора – БТК
  184.Телефонно захранване за «Жилищна сграда с ОСД», Ст.Загора – БТК
  185.Телефонно захранване за «Жилищна сграда с ОСД», Ст.Загора – БТК
  186.Телефонно захранване за «Бензиностанция», Ст.Загора – БТК
  187.Телефонно захранване за «Жилищна сграда на ул.Българско опълчение», Ст.Загора - БТК
  188.Телефонно захранване на жилищни сгради на ул.Х.Д.Асенов», Ст.Загора – БТК
  189.Тръбна и кабелна мрежа, Ст.Загора – БТК
  190.Телефонно захранване за «Търговски комплекс с ОСД», Ст.Загора - БТК
  191.Телефонно захранване на Административна сграда на «Булагро» «Ветеринаромедицински комплекс», Ст.Загора – БТК
  192.Курортно жилищен комплекс и външно ел.захранване и комплектен трафопост, Добринище - «Лира Атон»
  193.Външно ел.захранване0кабел 20 кV и КТП, Тетевен –„Люко К”
  194.Външно ел.захранване на административна сграда с офиси, магазини и паркинги, Манастирски ливади запад – Жанина Начева
  195.Преустройство на магизн в кафе-клуб и бирария - «Агоро Мел»
  196.Преустройство и основен ремонт на търговски комплекс в магазин за хранителни и промишлени стоки и кабели НН – «Вараконсултинг България» ООД
  197.Подземна тръбна мрежа за оптична кабелна линия на територията на Община Велико Търново от ж.к.Бузлуджа до ж.к.Чолаковци – БТК„
  198.MSAN 2006 Сливен – БТК
  199.Преустройство и реконструкция на клиника по неврология –УБАЛ „Александровска”
  200.Жилищни сгради с подземни и надземни гаражи, външни В и К връзки ул.Тимок 28 – „Фастав Дивелопмънт”
  201.Преустройство на общежитие към социално-педагогически интернат, Община Мездра
  202.Физкултурен салон, ПТГ «Юрий Гагарин» -Община монтана
  203.Жилищна сграда 2, кабели НН и СВО – «Домокат»
  204.Водопроводно отклонение към комплекс от жилищни сгради и заведение за общественно хранене, Тетевен – «Люко-к»
  205.Жилищна сграда Б 3, Тетевен – «Люко К»
  206.Жилищна сграда Б 6, Тетевен – «Люко К»
  207.Жилищна сграда А 13, Тетевен – «Люко К»
  208.Трафопост и кабели СрН за захранване на 6 бр. жилищни сгради, Иваняне – «Силвия пропъртис»
  209.Външно кабелно електрозахранване от траопост № 187 до кассетка тип ШК-4А пред УПИ +-б кВ.588, Варна - +ЕОН»
  210.Административна сграда с жилища и магазини, външни В и К връзки, ул.Н.Коперник 25, София – ИСА 2000»
  211.Реконструкция и преустройство на Клиника по неврология към УМБАЛ "Александровска" , гр. София
  212.Транзитен газопровод за Гърция-изграждане на нова станция за катодна защита, АГРС «Странджа» - «Булгартрансгаз» ЕАД
  213.Одобрен проект № 2008-BG1-LEO02-0032702-00327 на тема "Модерните методи в строителния надзор" по програма на Център за развитие на човешките ресурси "Леонардо да Винчи"
  2009 г.
  214.Жилищна сграда М с магазини, Люлин център и външно захранване- "Люко К"
  215.Жилищна сграда № 3-ниско застрояване, ел.захранване с кабели Н.Н. и временна пречиствателна станци - "Домокат"
  216.Укрепителни и отводнителни съоръжения по полоса на газопровод «Враца2» от ПК 86 до ПК 94 – «Булгартрансгаз» ЕАД
  217.Укрепителни и отводнителни съоръжения по полоса на газопровод «Враца2» от ПК 76 до ПК 78 – «Булгартрансгаз» ЕАД
  218.Укрепително съоръжение на десния бряг на р.Малък Искър при въздушен преход на газопровод «Враца 2»- «Булгартрансгаз» ЕАД
  219.Преустройство, реконструкция и пристройка на Клиника по психиатрия, възстановяване на покривна конструкция и оформяне на използваемото подпокривно пространство в УМБАЛ «Александровска» ЕАД
  220.Жилищна сграда, кабели НН и външни В и К връзки-«Ди Ай ДИ» ООД
  221.Склад за метали ЕТ»Люлин-Веско Ангелов»
  222.Телефонно захранване на Общинска сграда на пл.Търговски – БТК
  223.Трафопост УПИ1-1065 кв.4 м.»Хаджи Димитър» - ЧЕЗ
  224.Енергоефективност на 43 броя училища на територията на Република България
  2010 г.
  225.КПС 1, трафопост с АДГ, външно ел.захранване, св.св.Константин и Елена – Община Варна
  226.Аварийно възстановителни работи ГКПП Гюешево-Кюстендил, АПИ
  227.Улична канализационна мрежа по ул.Резбарска, подуяне – «ОТОНИ» АД
  228.Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул.Дунав на р.Провадийска – Община Провадия
  229.Реконструкция и модернизация на ПСОН Провадия – Община Провадия
  230.Битова канализация в квартал 4,9, и 10 Южна промишлена зона – Община Провадия
  231.Строителен надзор на "Строителни и/или монтажни, ремонтни работи и реконструкции по програмата за енергийна ефективност" на Министерство на образованието и науката
  232.Реконструкция улични водопроводи по бул.Н.Петков ул.Н.Хрелков и Хр.Стефанов – «Софийска вода» АД
  233.Реконструкция и промяне на предназначението на ап.1 бул.Кл.Охридски в магазин за електроника – «Атарк» ООД
  234.Топлофикация София: М9-1-5, К9-III-q, K 9-II-4, К№3-13-К-14
  235.Ремонт на селскостопански пъ с.Микрево – Министерство земеделие
  236.Асансьорни уредби УМБАЛ «света Анна»
  237.Газифициране на учебно възстановителна база, Банско - РВД
  238.Строителен надзр за "Инженеринг , включващ проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за обекти по "Енергийна ехективност" , Инвестиционната програма на МОН "Спорт в училище"
  239.СПСОВ-реконструкция на смукателна и нагнетателна линии – «Софийска вода»
  240.Уличен водопровод ф160 мм по ул.Денчо Фестчиев –«Софийска вода
  241.Рехабилитация-ремонти реконструкция на обществени паркови площи с детска площадка – Община Сухиндол
  242.«Защитено жилище, с.Звъничево –Община Пазарджик
  243.„Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”
  244.Доплеров метереологичен радиолакотар, с.Вакарел – РВД
  245.Корекция коритото на р.Ябланица – Община Етрополе
  246.Оптична кабелна линия между сградите на МВР в София –ДУССД
  247.Реконструкция на полски път с.Сеновец – Министерство земеделие
  248.Вътрешна газова инсталация на РПУ Елин Пелин – ДУССД
  249.Вътрешна газова инсталация на РПУ Самоков – ДУССД
  250.Вътрешна газова инсталация на ОДП Кюстендил – ДУССД
  251.Вътрешна газова инсталация на ОД ПБЗН Елин Пелин – ДУССД
  252.Масивна сграда на МВР-газификация-ДУССД
  253.«Топлофикация София» M11-IV-9, M11-IV-3
  254.Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземени гаражи ул.Одрин 37-39 –„Техномашпрогрес” ООД
  255.Реконструкция на уличен водопровод ф20ПСТ и прилежащите му водопроводни отклонения по ул.Лавандула източно(дясно)платно – «Софийска вода
  256.«Топлофикация София» M-I-4; M-9-I-10; M-11-II-1; M-11-II-3; M-9-I-4; M-11-III-2; M-11-IV-7; M-11-IV-8
  257.БКТП „Слатина” 1 х 250 kVa и кабелни линии Н.Н. в УПИ XI-за спортни дейности кв.263 Дупница – ЧЕЗ
  258.СПСОВ Кубратово-цех въздуходумен подмяна на табло ГТНН – «Софийска вода»
  259.Уличен канал ф600 полипропиленови тръби по ул.Маестро Кънев преди кръстовището с ул.Иван Радоев – «Софийска вода»
  260.Уличен водопровод ф160 ПЕВП по ул.Маестро Кънев до СВО на УПИ II-1462 – „Софийска вода” АД
  261.ТУ-София, Библиотека и информационен център
  262.Мост-канал над «Евксиноградско дере и извънградски коллектор от кВ.Виница до начална шахта на коллектор св.св.Константин и Елена вилна зона «Варна» местност «Траката»- Община Варна
  263.«Топлофикация София» K-II-04; K-II-05; K-9-IV-1; U-9-IV-2; M-9-I-9; M-I-3
  264.Възстановяване на общински мост с.Ръсово – Община Кюстендил
  265.Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла № 2 «Санаториалн» -Община Варна
  266.Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла № 9 «Детелина» - Община Варна
  267.Пристройка към съществуваща сграда на детска ясла «Зайо Байо»- Община Варна
  268.Реконструкция на захранващ водопровод от Въртопа до гр. Копривщица – МРРБ
  269.„Топлофикация София” K-I-06; K-I-07; K-9-III-2; M-9-III-4; M-9-IV-2
  270.„Топлофикация София” M-I-8; M-I-7-A; M-9-I-7; M-9-I-8
  271.Ремонт читалище „Замфир Хаджийски” – Община Лом
  272.Ремонт читалище „23 септември” – Община Лом
  273.Голяма репетиционна зала учебно битов корпус – Национална гвардейска част
  274.Ремонт отоплителна инсталация – Национална гвардейска част
  275.Външен водопровод 2ф60/125 и абонатна станция за топлозахранване на жилищна сграда ул.Скайлер 18 – „Топлофикация София”
  276.„Топлофикация София” –M-9-III-2; M-9-III-5; M-9-III-7; M-9-III-8; M-9-IV-7, k-II-6; K-II-8; K-9-II-1
  277.„Топлофикация София” M-I-8; M-I-7-A; M-9-I-7; M-9-I-8
  278.Оптично кабелно трасе в съществуваща защитна тръба на Националната мрежа на ДА, находящо се в гр.Нови Пазар, гр.Шумен, гр.Търговище, гр.Разград, гр.Русе, гр.Велико Търново, гр.Севлиево, гр.Ловеч, гр.Плевен и гр. Монтана.-Министерски съвет
  279.„Топлофикация София” K-I-05; K-9-I-3; K-9-I-4; K-9-I-2; K-9-III-3; M-9-II-1;M-9-III-6
  280.„Топлофикация София” M-II-9; M-II-11; M-II-13; M-9-II-6; M-9-II-2; K-9-II-2; M-9-IV-4; M-9-IV-6; M-9-IV-8
  281.Компресорна станция Ихтиман-преустройство акумулаторно помещение –„Булгартрансгаз” ЕАД
  282.Строеж тип БКТП № 2002 800 кVа с монтаж на една трансформаторна машина СО Ален мак” извод „Дъбравата”, варна –ЕОН
  283.Жилищна сграда с гаражи с кота корниз 15,99 и ел.захранване с кабели НН м.”Кръстова вада” – „НВГ груп” ООД
  2011 г.
  284.Отвеждащ коллектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище к.к. св.св Константин и Елена» - Община Варна
  285.Път III-6005 Ябълково-Копиловци-Шишковци Аварийно възстановителни работи на мост пр клм 2+140 над р.Бистрица - АПИ
  286.«Топлофикация София» K-10-I-08; K-10-17; K-10-18; U-10-III-19; U-10-21; K-10-IV-23
  287.„Топлофикация София” K-10-I-01; K-10-I-7; K-10-II-09; K-10-12;K-10-II-15; U-10-II-16
  288.Автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ и Газопроводно отклонение за ГИС разлив, с.Разлив – „Булгартранссгаз” ЕАД
  289.Външно ел.захранване на сграда за нуждите на Административен съд, Агенция по вписванията и ОЗ Охрана, Кюстендил – ЧЕЗ
  290.Уличен канал ф456/30 по ул.Охрид – «Софийска вода
  291.Битова и дъждовна канализация по улица определена с о.т. 1010-1019-1026, гр .Правец – МРРБ
  292.Оптичен кабел Видин – Монтана – БТК
  293.Реконструкция на магистрален водопровод, с. Вардим - гр. Свищов, ІІ етап от превключвателна шахта № 2 при В70 до РШ за съществуващ водоем V=2500 м?, гр. Свищов - МРРБ
  294.Жилищна сграда с кота корниз до 10,00 м. и външно ел.захранване с кабели НН, ж.к.Карпузица – «Алл-Макс»
  295.Жилищна сграда ж.к. "Самуил", кв.109, п-л II-4132-4133 гр. Враца
  296.ГИС-«Девонгаз» ООД – «Булгартрансгаз» ЕАД
  2012 г.
  297.Централен офис на «Алфа банк»
  298.Жилищна сграда с офиси , магазини и гаражи в ж.к. "Люлин", гр. София-„Люко К”
  299.Реконструкция на уличен канали водопровод по ул.Уошбърн – «Софийска вода»
  300.Ремонт на СОУ «Христо Ясенов» -Община Етрополе
  301.Мерки за предотвратяване на наводнения в Община Правец-реконструкция на р.Скърнавска и р.Витомерица-Община Правец
  302.Оценка съответствието и строителен надзор водопровод по ул.Лавандула-"Софийска вода"
  303.Оценка и строителен надзор ремонт канализация ул.Ливада-"Софийска вода"
  304.Оценка съответствието и строителен надзор по ул.маестро Кънев-"Софийска вода"
  305.«Топлофикация София» M-11-II-4,:-9-II-9, M-11-III-21,C-III-5
  306.„Топлофикация София” M-11-I-3, M-11-IV-4,M-11-IV-5, M-11-I-1, M-11-I-2, M-11-I-10, M-11-I-16, M-9-II-4
  307.Електропроводен кабел 20 кV от ТП1 Мартен до ТП17 Мартен –ЕОН
  308.Цех за производство на детски стелиризирани храни –«Слънчо» АД
  309.Строителен надзор преустройство на част от ресторант в сградата на МТСП
  310.Заснемане, сътвяне на техн.паспорти и енергиен паспорт сгради на АПИ
  2013 г.
  311.Студенско общежитие № 3 на Техническия университет гр. София
  312.“Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ VI – 1038 A, кв.4, м. “Кръстова вада”, гр.София”
  313.Оптична кабелна линия Видин - Белоградчик – Монтана - БТК
  314.Строителен надзор на строеж "Водоснабдяване на с. Сливата - ІІ етап", гр. Лом - МРРБ
  315.Строителен надзор измервателен възел при кран АГП; газопроводно отклонение и ГИС "Разлив" на "Булгартрансгаз" АД
  316.Оценка съответствие и стр.надзор топлопровод Суха река-"Техномашпрогрес" ООД
  317.Оценка на съответствието и строителен надзор канализация сграда ул.Охрид-"Техномашпрогрес" ООД
  318.Оценка съответствието на сграда на Гранична полиция на летище София-МВР
  319.Стр.надзор канализация "Щрабаг" ЕАД
  320.Стр.надзор Туристическа пътека по поречието на р.Бебреш при с.Своде, община Правец
  321.Стр.надзор по проект "Подай ръка", община Смолян
  322.Стр.надзор средновековна крепост "Перистера", община Пещера
  323.Оценка и стр.надзор селски пътища, Министерство на земеделие
  324.Оценка на строежи на фонд "Външни граици", МВР
  325.Стр.надзор рехабилитация на охранителен канал, община Ихтиман
  326.Оценка и стр.надзор реконструкция на парни котли при ПСПВ "Бистрица", Софийска вода
  327.Оценка и стр.надзор склад и телферен път при ХС ВЕЦ "Пасарел", Софийска вода
  328.Оценка и стр.надзор реконструкция плораторна станция при ПСПВ "Бистрица", Софийска вода
  329.Оценка и стр.надзор техническа ликвидация подземен рудник "Св.Ана", мини Перник
  330.„Жилищна сграда в гр. София , УПИ І , кв.17 , м.”Суха река-Запад”Подобект : „Топлоснабдяване и абонатна станция”
  331.Стр.надзор ремонт на болница "Братан Шукеров" Смолян - Министерство здравеопазване
  332.Стр.надзор и инв.контрол авариен ремонт на покриви на сгради, Национална гвардейска част
  333.Енергийни обекти на територията на Област Перник и Област Кюстендил-"ЧЕЗ" ЕАД
  334.Оценка на съответствието и строителен надзор рекострукция хлораторна станция-"Софийска вода"
  335.Оценка съответствието и строителен надзор склад и телферен път при ХС ВЕЦ "Пасарел"-Софийска вода"
  336.Оценка и стр.надзор склад и телферен път при ХС ВЕЦ "Пасарел"
  337.Стр.надзор рехабилигация охранителен канал-Община Ихтиман
  338.Строежи на "Софийска вода" АД
  339.Оценка на инвестиционните проекти на строежи на Фонд Външни граници-МВР
  340.Оценка и стр.надзор сглобяеми дървени къщи за пострадалите от земетресението Перник
  341.Преустройство на магазин П.2А в 5 бр.амбулатории за ИПСМП булл.Копенхаген 23 – Красимир Горанов
  342.Монтаж на спортни съоръжения и ограда, с.Ракево - Министерство на спорта
  2014 г.
  343.Оценка и стр.надзор селски пътища на Министерство на земеделието
  344.Строит.надзор ремонт на болница "Братан Шукеров"-Смолян на Министерство на здравето
  345.Стр.надзор късноантична и средновековна крепост "Перистера"-Община Пещера
  346.Стр.надзор проект «Подай ръка» по Оперативна программа Регионално развитие-Община Смолян
  347.Строителен надзор в „Туристическа пътека по поречието на р. Бебреш при с. Своде, община Правец”
  348.Стр.надзор Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Белоградчик, община Белоградчик“
  349.Стр.надзор ремонт на социални домове в Перник и София на Министерство на здравето
  350.Оценка съответствието и стр.надзор "Щрабаг" по ул.Резбарска
  351.Стр.надзор спортни и детски площадки Община Кюстендил
  352.Стр.надзор ремонт на социални домове в Перник и София на Министерство на здравето
  353.„Ремонт на спортни площадки в Общински комплекс гр. Никопол, СОУ "Хр. Ботев"- гр. Никопол и с. Бацова махала, община Никопол“ - Министерство спорта
  354.„Рехабилитация на училищната инфраструктура чрез ремонт на спортни площадки в гр. Велинград, кв. Лъджене, в с. Грашево, с. Пашови и с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик- Министерство спорта
  355.„Изграждане на комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол, и тенис игрище в „Зона за спорт в УПИ II, кв. 8, с.Стамболово" - Министерство спорта
  356.„Изграждане на спортна площадка в с.Бабяк, общ. Белица“ - Министерство спорта
  357.„Изграждане на спортна площадка в гр. Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик“ - Министерство спорта
  358.„Ремонт на спортна зала "Дружба" в т.ч. зала по борба - гр. Перник, община Перник“ - Министерство спорта
  359.„Изграждане на спортна площадка в с. Полена и игрище за мини футбол в гр. Симитли” - Министерство спорта
  360.„Монтаж на спортни съоръжения и ограда в с. Ракево, община Криводол, обл. Враца“ - Министерство спорта
  361.„Изграждане на спортни площадки в Община Хайредин ( с. Хайредин и с. Манастирище)“ - Министерство спорта
  362.„Изграждане на спортна площадка в с. Калугерене, общ. Главиница, обл. Силистра“ - Министерство спорта
  363.Изграждане на спортна площадка в с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра - Министерство спорта
  364.„Реновиране на стадион в с. Войняговци, район Нови Искър, Столична община“ - Министерство спорта
  365.ГИС «Ястребово»-измервателна линия за «Коген Загоре» -«Булгартрансгаз ЕАД
  366.Жилищна сграда с.Бистрица ул.Ведрица 2а – Татява Димова

  2015 г.
  367.Стр.надзор "Рехабилитация на обществени зелени площи" Община Ковачевци
  368.Стр.надзор „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – I-ви етап“
  369.Стр.надзор "Изграждане на канализация в с.Михнево и с. Габрене-Община Петрич"
  370.Стр.надзор "Изграждане на селскостопански път с.Венец" - Министерство земеделие
  371.Стр.надзор обекти на МНО
  372.Стр.надзор „Информационна система за управление на трафика плавателните съдове 8VTMIS/ фаза 3-„Пристанищна инфраструктура” ЕАД
  373.Оценка и стр.надзор „Газификация Ломска база”- „Щрабаг” ЕАД
  374.Оценка и стр.надзор „Изграждане на отвеждащ колектор на заустванията в зоната м/ буна 109 и яхтено пристанище к.к. „ Свети Константин и Елена”.-Община Варна
  375.Оценка и стр.надзор "Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води-изграждане на пясъко- чакълен филтър” КС "Странджа"-Булгартрансгаз ЕАД
  376.Стр.надзор "„Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции:Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478"-АПИ
  377.Преустройство и промяна на предназначението на магазин в амбулатория за ИПСМП-УНГ – Димитър Николов
  378.Жилищна сграда на 2 ет. И 5 ет. С подземни гаражи, офис, паркинг и външно ел.захранване с шахтов трафопост ,л.Блага Димитрова 32 Подуяне – «Експертстрой» ООД
  379.Рекоонструкция на селскостопански път яз.Изгрев, Венец –Министерство земеделие
  380.Стр.ремонт реконструкция на сграда с.Църквище, община Златица
  381.Основер ремонт на покрив и подмяна дограма в ОДЗ «Май» с.Копиловци –Община Кюстендил
  382.Основен ремонт лятно кино с.Коняво – Община Кюстендил
  383.ПСОВ с.Глогово – Община Тетевен
  384.Реконструкция и рехабилитация на централен площад Етрополе- Община Етрополе
  385.Строителен надзор на строителството на вътрешни улици, дъждовна канализация, задържателен резервоар, участъци от площадкови водопроводи и от битова канализация в ПИ 000273, землище на с. Гурмазово, община Божурище
  386.Склад за пробивна машина «Уилямс», Ботевград – «Булгартрансгаз» ЕАД
  387.Детски площадки в с.Николичевци, с.Слкощица, с.Жабокрът, с.Лозно, с.Жиленци, с.Граница, с.Горна Гращица, с.Шишковци, с. Ябълково – Община Кюстендил
  388.АГРС Русе запад, ГИС за «М.газ» ЕООД –«Булгартрансгаз» ЕАД
  389.Компресорна станция Вълчи дол-ремонт на котелно помещение – «Булгартрансгаз» ЕАД
  390.Газификация на административно-технически блко и ГРП в летищен център Варна – РВД
  391.Спортни площадки и фитнес уреди на открито с.Калугерене, Главиници-Министерство спорта
  392.Спортни площадки и фитнес уреди на открито с.Листец, Главиници-Министерство спорта
  393.Зона за спорт-Игрище за теннис корт с.Стамболово – Министерство на спорта

  2016 г.
  394.Оценка и стр.надзор "ГИС "Разград - Социалинвест"-Булгартрансгаз ЕАД
  395.Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път (ул.“Христо Ботев“ IV-10038, 1-ви участък) (Lводопровод PEH D Ф140 и PEH DФ140=590,0 м.; Lпътен участък=513,4 м.)
  396.изграждане на подпорна стена пред УПИ I 901, УПИ II1404 и УПИ III1404 на ул.”Морени”, с.Кладница, община Перник /L=60,20 м./
  397.Изграждане на ул.Костенец, кв.Църква-1-ви етап, от о.т.275 до о.т.303, Община Перник
  398.Изграждане на ул.Брезовица от о.т.107 до о.т.96 от км.0+000,00 до км.№+351,90, с.Кладница, Община Перник
  399.Изграждане на паркинг от о.т.996 през о.т.9997-997-998-1997 до о.т.1998 и прилежащия вход/изход от о.т.1998 до о.т.9968. Община Перник
  400.Укрепване на „Архитектурен елемент-кула” част от сграда, Община Перник
  401.Стр.надзор Външно ел.захранване-кабели Ср.Н. и Н.Н. на обект +Жилищна сграда (секция „А” и секция +Б”) с магазини, медикодиагностична лаборатория и гаражи, в УПИIV-199,232, кв.39, м.”Левски-зона Г”, СО, район Подуяне-"Техномашпроект" ООД
  402.Стр.надзор Внедряване на мерки за енергийна ефективност на покрита лекоатлетическа писта гр.Враца-Община Враца
  403.Оценка и стр.надзор "Енергийна ефективност на жилищен блок 200"-Община Златоград
  404.Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 52, вх. А и вх. Б” - Община Пещера
  405.Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Симон Налбант” № 54” - Община пещера
  406.Изграждане на 5 детски площадки, Община Перник
  407.Ново външно ел.захранване на станция за катодна защита "Брестак"-"Булгартрасгаз" ЕАД;
  408.Укрепване на газопроводно отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р.Марица на ПК 164+35-"Булгартрансгаз" ЕАД
  409.Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения УПИ II, кв.25 м.Студентски град-НСА
  410.Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КМ Мартен-"Булгартрансгаз" ЕАД

  2017 г.
  411.Измервателен възел-технологична връзка между транзитен газопровод и магистрален газопровод при КС „Лозенец”.-"Булгартрансгаз" ЕАД
  412.Укрепване на транзитния газопровод за Македония при ПК 552+80 (с.Долно село) при прехода през р.Бистрица-"Булгартрансгаз" ЕАД
  413.Оценка и стр.надзор „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на газо-мото-компресорите (Г М К)”-"Булгартрансгаз" ЕАД ;
  414.Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Ново външно ел. захранване и ТП за складова база с. Яна и ел. захранване на СКЗ с. Яна“ -"Булгартрансгаз" ЕАД
  415."Нова измервателна линия за "Софиягаз" ЕАД от ГРС-1 (Казичене)";
  416."Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД";
  417."Аварийна дизел-генераторна станция към административна сграда на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД
  418.Оценка и стр.надзор Рекултивация на клетки 1 и 2 на Регионалното депо за НО, Община Монтана
  419.Оценка и стр. надзор „Нов главен портал на „Балканфарма-Троян” АД”
  420.Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на чл. 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Монтана във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС” за обособена позиция №1: ж.к. Пъстрина бл.5 - Община Монтана
  421.„Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“
  422.Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян”. Обособена позиция № 2-упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради-бл.Ела, бл.1 и бл.3-Община Смолян
  423.Оценка и стр.надзор "Основно обновяване на канализационната система на ПГХ "Чирен"-Булгартрансгаз ЕАД
  424.•Стр.надзор Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “ по обособени позиции: № 4
  425.Изготвяне оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с адм. адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл.№29 -СО район "Подуяне"
  426.Стр.надзор Изпълнение на строителен надзор за обект „Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ „Неофит Бозвели”-СО район „Подуяне”
  427.Стр.надзор Енергийна ефективност 6 жилищни блока Община Кърджали
  428.Стр.надзор Ново БКТП с.Яна, "Булгартрансгаз" ЕАД

  2018 г.
  429.•Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда "Общински детски комплекс".Община Пещера
  430.•Повишаване на енергийна ефективност на Ритуална зала”-Община Пещера
  431.•Стр.надзор Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сграда, ЛОТ 2,3, 5 – Община Пещера
  432.•Стр.надзор Повишаване енергийната ефективност на сградата на Община Пещера
  433.•Стр.надзор Повишаване енергийната ефективност сградата на МВР/ РУПБЗН – Община Пещера
  434.•Стр.надзор Укрепване сградата на читалище „Пробуда” с.Драгичево” - Община Перник
  435.•Стр.надзор на обекти на Министерство на спорта, шести транш
  436.•Изграждане на велоалея от кв.изток до ЦГЧ, Община Перник
  437.•Стр.надзор „Улична водопроводна мрежа на с.Ярджиловци-II-ри етап и напорен резервоар”, Община Перник
  438.•Стр.надзор Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда "Общински детски комплекс", Община Пещера
  439.•Стр.надзор Рeконструкция на канализацията на гр.Батановци; подобект Канализацията на кв.”Делниче” и кв.”Бор”, гр.Батановци - Община Перник
  440.•Стр.надзор рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г. за обект:„Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица”-Община Горна Оряховица
  441.Стр.надзор „Водопроводна връзка с.Расник»-Перник
  442.Стр.надзор Детска площадка /в близост до читалище „Пробуда”/-Перник
  443.Стр.надзор Детска площадка /зад бл.10/-Перник
  444.Стр.надзор „Детска площадка-централен градски парк-Перник
  445.Стр.надзор „Рехабилитация на ул.Стримон от ОТ 9193 до ОТ 9033, L674 м., кв.Твърди ливади, гр.Перник”
  446.Стр.надзор Конструктивно укрепване на църква „Св.Николай Мириклийски”, с.Кладница, Перник
  447.Стр.надзор Укрепване сградата на читалище „Пробуда” с.Драгичево”-Перник
  448.Стр.надзор Oбновяване за енергийна ефективност на Жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. ”Хан Пресиян” № 12, вх. А и вх. Б”
  449.Стр.надзор обновяване, преустройство, основен ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещения за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти в РУ Петрич
  450.Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“-Община Ботевград
  451.Стр.надзор Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващо водопроводно отклонение за стадион „Осогово“, по ул. „Свети Мина“, ул. „Людмил Янков“ до плувен басейн в І-во ОУ „Св.Св. Кирил и Методий - -Община Кюстендил
  452.Упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията при изпълнение на СМР в обхвата на инвестиционен проект за основно обновяване на ограждащите конструкции на учебен блок № 3, системата за осветление на учебен блок № 3 и модернизация на образователния процес чрез изграждане на съвременни системи за вентилация и осветление в 2 лекционни аули в блок № 3 и 4 лекционни аули в блок № 1 на Технически университет–София, по проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“-Технически университет
  453.Стр.надзор Ремонт и подмяна на вътрешни инсталации за обект: административна сграда на ГДПБЗН, на ул. „Пиротска“ №171А, гр. София“, по обособени позиция № 2: Осъществяване на строителен надзор на обект: административна сграда на ГДПБЗН, на ул. „Пиротска“ №171А, гр. София
  454.Стр.надзор Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе”
  455.Стр.надзор Битова канализация по улици: „Чинар”, „Липа”, „Незабравка” и „Ела”»-Перник
  456.Оценка Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо, Провадия
  457.Оценка “Реконструкция на ул.”Иван Вазов” от О.Т.313 до О.Т.338 и на ул.”Изгрев” от О.Т.148 до О.Т.312 и изграждане на водопровод”, Пещера
  458.Оценка “Реконструкция на ул.”Гeорги Кьосеиванов” – В и К и пътна част”, Пещера
  459.Оценка “Сграда на Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен и социален патронаж, офиси и кухня” и Дневен център за деца и младежи с увреждания”, Пещера
  460.Оценка “ Сграда на Дирекция „Социален патронаж”, администрация и дневен център за възрастни с увреждания” , Пещера
  461.Оценка "Технологична връзка м/ транзитни тръбопроводи № 1 и № 2, с.Недялско", "Булгаргазтранс" ЕАД
  462.Оценка "Благоустрояване парково пространство, община Искър
  463.Стр.надзор и инвеститорски контрол Детска площадка, разположена върху площ от 89,00 кв.м. в УПИ II „За училище, читалище и детска градина” в кв.1 по частична регулация на с.Каменари, Елена
  464.Стр.надзор и инвеститорски контрол „Детска площадка, разположена върху площ от 267,00 кв.м. в УПИ I „За кметство, поща, РПК и земеделска кооперация” в кв.13 по плана на с.Майско”, Елена
  465.Стр. надзор Рехабилитация на ул. Иван Вазов- с. Радилово”-първи етап-Община Пещера
  466.Стр.надзор Водоснабдяване на с.Ярджиловци- Община Перник
  467.Стр.надзор Изграждане на ул.Шумнатица /участъка от О.Т. 252-1261-1264-1259-267-265-263; L=530,00 м./”-с.Рударци, Перник
  468.Стр.надзор Детска площадка-централен градски парк, втори етап-втора зона, с площ от 800,45 кв.м. , трети етап-трета зона с площ 136,70 кв.м. с идентификатор 55871,505,673 по КККР-Перник”.
  469.Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на обслужваща улица от ОТ561 до ОТ921, гр. Троян“.
  470.Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане подпорна стена на ул. Г. Карцов № 44“-Троян.
  471.Упражняване на строителен надзор на обект: „Осветление писта стадион „Чавдар“-Троян.
  472.Стр.надзор и инвеститорски контрол енергийно обновяване на 6 жилищни сграда в гр.Кърджали-Община Къэрджали
  473.Външно ел.захранване Драгоман - ГД Гранична полиция
  474.Повишаване ЕЕ 44 СОУ - Община Подуяне
  475.Изграждане на ул. Шумнатица -Община Перник
  476.Стационарен пост за техническо наблюдени "Митрина могила" - ГД Гранична полиция

  2019 година
  477.Стр.надзор Укрепване на транзитния газопровод за Гърция при пресичането на р Влахинска на ПК 750” - "Булгартрансгаз" ЕАД
  478.Стр. надзор „Рехабилитация на ул.Отец Паисий от ОТ 874 през ОТ 891, от ОТ 904, ОТ 975, ОТ 1059 до ОТ 1122-Перник
  479.Стр.надзор и инвеститорски контрол Автоматизирана система за техническо наблюдение на част от българо-турската граница - ГД "Гранична полиция"
  480.Стр.надзор и инвеститорски контрол Автоматизирана система за техническо наблюдение на част от българо-сръбската граница - ГД "Гранична полиция"
  481.Рехабилитация на ул. Иван Вазов- с. Радилово”-първи етап
  482.Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор ул.Св.Св.Кирил и Методий, бл.14 № 4 гр.Перник, ул.Отец Паисий 58 –Община Перник
  483.Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строително-монтажните работи на обект: „ВР 1004/ ПЩ – Строително- монтажни работи на ламаринен покрив на сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски”.
  484.Основен ремонт на мост над р.Пишманка в с. капитан Димитриево, Община Пещера
  485.•Изграждане на водопроводна връзка между ул.”Владайско въстание” и кв.”Църква”, гр.Перник и връзка на главен водопровод по ул.”Мл.Стоянов” и ул.”Владайско въстание” с преминаване под главен път I-6 /в съществуващ колектор/ /Ф160РЕ, L=110 м., Ф140 РЕ, L =700 м„
  486.Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ 36-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 и паркинг /към входа на Парка на предизвикателствата/ /L=717 м. и паркинг при ОТ 34 с площ 1230кв.м./, гр.Перник
  487.Оценка и стр.надзор жилищна сграда на "Техномашпроегрес"ООД, "Левски Г"
  488.Оценка и стр.надзор БКТП към жилищна сграда на "Техномашпроегрес"ООД, "Левски Г"
  489.„Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве”-Гранична полиция
  490.„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”
  491.Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве при извършване на проектиране и изпълнение на строителство за изграждане на системи и постове, за наблюдение на външни граници” по три обособени позиции- МВР
  492.Оценка, стр.надзир и инв.контрол „Национална следствена служба - изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр.София, бул."Г.М. Димитров"№42”.
  493.„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”
  494.Енергийна ефективонст на сграда ул.Хубавка № 5, София
  495.Енергийна ефектиност многофамилна жилищна сграда ул.Преки път № 61а - район Витоша
  496.Енергийна ефективност на сграда бл.21, Дървеница
  497.Енергийна ефективност на сграда ул.хан Аспарух № 48, София
  498.Оценка съответствие 143 ОУ район Подуяне
  499.Изграждане на детска площадка ЦГЧ, Перник
  500.Изграждане на детска площадка кв.Изток, Перник
  501.Изграждане на кръговото кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.Бл.Гебрев“, Перник
  502.Външна водопроводна възка на махала „Яшарска”, гр.Батановци;
  503.Детски площадки за игра в двора на ЦДГ „Звънче“, Етрополе
  504.ЕСМ на административна сграда на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, находяща се в гр.Благоевград
  505.Детска площадка-централен градски парк, втори етап-втора зона, с площ от 800,45 кв.м. , трети етап-трета зона с площ 136,70 кв.м. с идентификатор 55871,505,673 по КККР-Перник”.
  506.Изграждане на водопроводна връзка между ул.”Владайско въстание” и кв.”Църква”, гр.Перник и връзка на главен водопровод по ул.”Мл.Стоянов” и ул.”Владайско въстание” с преминаване под главен път I-6 -Перник
  507.Изграждане на кръгово кръстовище на ул.Юрий Гагарин и ул.Благой Гебрев, кв.Изток, Перник
  508.Оценка "Модернизация и благоустрояване на стадиона в с.Николово", Община Монтана
  509.Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец
  510.Пречиствателна станция за отпадни води -Община Асеновград
  511.Стационарен пост за техническо наблюдение "Куделин" - ГД Гранична полиция
  512.Стационарен пост за техническо наблюдение "Подгоре" - ГД Граична полиция
  513.Изграждане на автоматизирана система за наблюдение на българо-сръбската граница- ГД Гранична полиция
  514.Стационарен пост за техническо наблюдение "Балей" - ГД Гранична полиция
  515.Пристройка битови помещения "Угменти"- Фармахим Троян
  516.Изграждане на подпорна стена на ул.Яне Сандански" - Община Перник
  517.Укрепване на транзитния газопровод за Гърция при пресичането на р.Влахинска на ПК 750 - "Булгартрансгаз"
  518.Стационарен пост за техническо наблюдение "Косово" - ГД Гранична полиция
  519.2020 г.
  520.Строителен надзор на обект: Проектиране и строителство на пречиствателна станция в РПЦ - гр. Харманли-Агенция за бежанци
  521.Стр.надзор „Частична реконструкция на разпределителна понижаваща подстанция „Фестивална” 110/20/10 кV"-ЧЕЗ
  522.Оценка и стр.надзор "Многофамилна жилищна сграда м УПИ VI кв.21 Люлин-МР 6, София
  523.Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ № 3
  524.Стр.надзор енергийна ефективност многофамилна жилищна сграда ул.Преки път бл.61а, община Витоша
  525.Стоманобетонов мост на общински път SZR-1173 при село Коларово, община Раднево-възстановяване“
  526.Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюрото по защита при Главния прокурор в УПИ IV-1032 /ПИ с идентификатор 68134.512.150/, кв.50В, м. „Зона Б-17”, район Сердика, София
  527.Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюрото по защита при Главния прокурор в УПИ VI-1032 /ПИ с идентификатор 68134.512.166/, кв.50В, м. „Зона Б-17”, район Сердика, София
  528.Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюрото по защита при Главния прокурор в УПИ IV-1032 /ПИ с идентификатор 68134.512.150/, кв.50В, м. „Зона Б-17”, район Сердика, София – външни В и К връзки
  529.Непрозирна ограда към обект «Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюрото по защита при Главния прокурор находящи се на бул.подп.Калитин № 21
  530.Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ-гр.София, кв.Военна рампа
  531.Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна
  532.Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежа и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път II-53 “Елена – Сливен – Ямбол“ при км 107+200
  533.Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”-Община Искър
  534.Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуваща двуетажна сграда в наблюдавано жилище за младежи 18-21 години-Община Перник
  535.Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол при строително – монтажни работи по изграждане на осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта и информационно табло на Стадион „Арена Арда“, гр. Кърджали-Община Кърджали;
  536.Основни ремонти (рехабилитация) на общински улици“ с три подобекта: Община Етрополе „Рехабилитация на ул. „Поповец“ (км.0+000 до км. 0+042.52);
  537.Основни ремонти (рехабилитация) на общински улици“ с три подобекта: Община Етрополе „Рехабилитация на ул. „Китка“ (от км.0+000 до км. 0+286.12) ;
  538.Основни ремонти (рехабилитация) на общински улици“ с три подобекта: Община Етрополе „Рехабилитация на ул. „Йорданка Николова“ (км.0+000 до км. 0+647.42);
  539.Изграждане на инсталация з голяма мощност за използване на слънчева енергия, Военна академия "Г.С.Раковски"
  540.Изграждане на медицински изолатор в РПЦ София, Агенция бежанци
  541.Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация улично осветление на ул. "Любен Каравелов", гр. Троян“ – Община Троян
  542.Изграждане на детски площадки в УПИ I за детски дом, кв. 63 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе“
  543.Проектиране и изграждане на пешеходна пасарелка на входа за кв.Луковица, до съоръжение на ул.Петър Раков, Община Пещера
  544.Основен ремонт на сградата на кметство Радилово, Община Пещера
  545.Център за грижа за лица с умствена изостаналост № 1, с.Вратца УПИ І, кв.14, с.Вратца“ -Кюстендил;
  546.Център за грижа за лица с умствена изостаналост № 2, с.Вратца УПИ ІІ, кв.14, с.Вратца“ -Кюстендил;
  547.Център за грижа за лица с умствена изостаналост № 3, с.Вратца УПИ ІІІ, кв.14, с.Вратца“-Кюстендил;
  548.Изграждане на отоплителна инсталация в РДГП Кюстендил-управление”
  549.Открита спортна площадка - тенис кортове в северозападен парк на Военна академия „Г. С. Раковски“
  550.Магерница към гробищен парк с.Студена, Перник
  551.Изграждане на ул.Марина бара в кв.Ралица, Перник
  552.Улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ2008 (към входа на Парка на предизвикателствата)»-Перник
  553.Изграждане на кръгово кръстовище на ул.”Юрий Гагарин” и ул.”св.св.Кирил и Методий” между кв.Димова махала” и кв.”Твърди ливади” на гр.Перник»
  554. Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ гр. Кюстендил, УПИ ІХ, кв.308
  555.Проектиране, доставка и монтаж на дизел генератор в КПС Нови Искър”-Софийска вода
  556.Упражняване на строителен надзор по време на строителството на на многофамилни жилищни сгради с административни адреси: гр. София, р-н “Средец”, ул.”Петър Парчевич” №44 и гр. София, р-н “Средец”, ул.”Хан Аспарух” №48 ( по обособена позиция 2) – СО район „Средец”
  557.Строит.надзор Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София-Министерство на спорта
  558.Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“
  559.Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Овча купел", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособена позиция 1: “Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел 1“, бл.423
  560.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО район“Витоша“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,приета с ПМС № 18/ 02.02.2015г. „Сграда с административен адрес: гр.София, ж.к.“Бъкстон“,ул.“Ген.Суворов“ № 28а, бл.41
  561.Поддръжка, ремонт (реконструкция), модернизация и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в ГПУ Бургас”-ГД „Гранична полиция“
  562.Реновиране (реконструкция) и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица" в РДГП Драгоман- ГД „Гранична полиция“
  563.Питомник /помещения/ за отглеждане на служебни кучета в ГПУ Златарево-РДГП Кюстендил- ГД „Гранична полиция“
  564.Реновиране (реконструкция) и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в ГПУ Малко Търново- ГД „Гранична полиция“
  565.Изграждане на ремонтна и складова база и техническа инфраструктура за нуждите на ГПУ I степен Петрич при РДГП Смолян- ГД „Гранична полиция
  566.„Жилищна сграда и допълващо застрояване-гараж“-„Акваефект България“ ЕООД
  567.„Рехабилитация на улица „Китка“ от ул.“Здравец“ до ул.“Прогон“ (от км 0+000 до км 0+286,12 (по съществуващо положение)“ с дължина 286,12 м-Община Етрополе
  568.„Рехабилитация на улица „Йорданка Николова“ от ул. Христо Ботев“ до бул. „Кърчищница“ (от км 0+000 до км 0+647,42 ( по съществуващо положение)“ с дължина 647,42 м.-Община Етрополе
  569.Рехабилитация на улица «Поповец» от бул. М. Искър» до бул.»Руски» (от км 0+000 до км 0+042,52 (по съществуващо положение)» с дължина 42,52 –Община Етрополе
  570.„Извършване на текущ ремонт-подмяна на дограма на сградата на Съдебната палата“-съд Свищов
  571.Оценка съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве за обект „Основен ремонт на административна сграда № 2 на ГДГП
  572.Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуваща двуетажна сграда в наблюдавано жилище за младежи 18-21 години -Община Перник
  573.Мини футболно игрище-Община Пещера
  574.Канализация на с.Драгичево-Община Перник
  575.Газопроводно откление Правец-Булгартрансгаз
  576.Изграждане на отоплителна инсталация и газификация на сградите на РДГП Кюстендил-ГД "Гранична полиция"
  577.Магистрални и локални оптични кабели-западна магистрала Ихтиман-Дупница- Булгартрансгаз
  578.Присъединяване на во дизел агрегат 250 kVa в помпена станция "Нови Искър"-Софийска вода
  579.Когенерация на пречиствателна станция за отпадни води Асеновград-Община Асеновград
  580.Стоманобетонов мост с.Коларово - Община Пещера
  581.Високо етажна жилищна сграда с подземни гаражи, външно ел.захранване, нов трафопост, кабелни линии - "Люко К"
  582.Рехабилитация на ул.Граово - Община Перник
  583.2021 година
  584.Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ "Атанас Ченгелев", Община Пещера
  585.Стр.надзор Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“, Булгартрансгаз ЕАД
  586.Осъществяване на строителен надзор при монтаж на 70 бр. информационни електронни табла на спирки на ОГТ -Община Перник
  587.Строителен надзор на обект „ЕТАП 1.2 – Изграждане на ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600 на Депо за неопасни отпадъци гр. Троян и гр. Априлци“
  588.Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“
  589.Оценка и стр.надзор водопровод с. Железница О.Т. 138-О.Т. 172, София
  590.Ремонт и реконструкция на „Пътен надлез на ул.Иван Вазов гр.Перник, над републикански път I-6 (София-Радомир) и ж.п.линия София-Радомир»
  591.Стр.надзор "Основен ремонт на социално-битова сграда за нуждите на РДГП Бургас"-МВР "Гранична полиция"

  592.Привеждане на пералното помещение в РПЦ Харманли-Агенция за бежанци
  593.Изпълнение на СМР за рехабилитация на улици – 2ри подобект: 2.1 ул. „Любен Каравелов“, 2.2 ул. „Васил Левски“, 2.3 ул. „Московска“ и 2.4 ул. „Григор Михайлов-Община Етрополе
  594.Изпълнение на СМР за рехабилитация на улици : 1.1 ул. „Тодор Пеев“ и ул. „Опълченска“, 1.2. ул. „9ти септември“ и 1.3. ул. „Максим Горки-Община Етрополе
  595.Строителен надзор на обект: Подмяна на съществуващи 2 броя пътнически асансьорни уредби в сградата на ДУССД – МВР и ДАБ при МС, с административен адрес на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б, гр. София-Агенция бежанци
  596.Реконструкция на улици в Етрополе .3.1.ул.“Столетов“; 3.2.ул.“Стефан Караджа“; 3.3.ул.“хаджи Димитър“; 3.4. ул. „Марийка Гаврилова“-Община Етрополе
  597.Оценка съответствие:Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел-Областна
  598.Паркинг, прилежащ към кв. 73, гр.Етрополе“
  599.Оценка съответствие: Почистване на чашата на язовир „Панчарево администрация Кърджали-Министерство земеделие
  600.Реконструкция на дренажна система на филтърна клетка в ПСПВ „Бистрица“-Софийска вода
  601.Укрепване на спортна база с.Дивотино-Община Перник
  602.Жилищна сграда и допълващо застрояване-гараж-Акваефект България
  603.Инжинеринг за основен ремонт на водопровод и улични настилки на ул.Софийско шосе, Перник
  604.Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене
  605.Енергийно обновяване и основен ремонт на Студентско общежитие на НСА“В.Левски - БЛОК 15 в Студентски град
  606.Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от Газоизмервателна Станция „Дупница” до границата с Република Гърция”-"Булгартрансгаз";
  607.Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”
  608.Строежи: „Етап 1 – Преносен газопровод от ОС „Беглеж” до КВ „Дерманци””; „Етап 2 – Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци””; „Етап 4 – ОС „Беглеж”
  609.Остъкляване на галерия във връзка със сградата на МВнР“, ул.“Алфред Нобел“ № 2-МвНР
  610.Упражняване на строителен надзор по проект BG16RFOP001-1.027-С01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица
  611.Допълнително застрояване-навес, с покриване на плътна ограда до 2,20 м.“-Прокуратура на РБ
  612.Проектиране на укрепителни и ремонтни работи на сграда-склад и канцелария в ЦСБ „Захарна фабрика“ на МВР, гр. София, ул. Кукуш №1-ДУСС.
  613.Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 13 гр. Етрополе“ по ПУП на гр. Етрополе
  2022 г.
  614.Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление-Община Пазарджик
  615.Оценка съответствието „Основен ремонт/реконструкция на общински улици в гр. Етрополе“
  616.Стр.надзор Изграждане на подпорни стени на ул.№1 в с.Люлин-Община Перник
  617.Строителен надзор по време на СМР за обект:“Изграждане на подпорни стени на ул.“Луганск“ №70 и №72, кв.Изток, гр.Перник
  618.Стр. надзор „ОБЩИНСКИ ПАЗАР“ гр. Етрополе
  619.Стр. надзор „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление-Община Пазарджик
  620.Оценка и стр. надзор „Нова измервателна линия за "Мета модул Трейд" ЕООД-Булгартрансгаз
  621.Оценка „Аварийно изместване и кабелизиране на три междустълбия на ВЕЛ20kV“Шахта“ от същ. СРС до ТП „Ханче“ в с.Дивотино
  622.Стр. надзор „Златна ферма“ ЕООД, гр. Златоград
  623.Стр. надзор “Гараж със ЗП-16,75 кв.м.“Перник – Петър Здравков
  624.Оценка и стр. надзор „Нова измервателна линия „Алфа Транс Газ“ ЕООД
  625.Стр. надзор „Реконструкция на ул. „цар Михаил“ – Община Кюстендил
  626.Оценка и стр. надзор „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на парк „Градска градина“ – Община Горна Оряховица
  627.Оценка и стр. надзор „Конструктивно укрепване на църква „св. Архангел Михаил“ с. Студена – Община Перник

  628.Оценка съответствие „Спортни площадки за баскетбол и волейбол-Община Етрополе

  629.Стр. надзор „Подмяна на отоплителна инсталация на 69 ДГ „Жар птица“-район Подуяне

  630.Оценка „Основни ремонти на общински улици, етап 1-Община Етрополе

  631.Стр. надзор Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 7 СУ „свети Седмочисленици“-7 СУ

  632.Оценка съответствие  „Реконструкция на улична мрежа“-Община Искър

  633.Оценка  съответствие Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3082-Община Искър

  634.Стр. надзор Реконструкция на ул. Малка баба, ул. Георги Бенковски и ул. Христо Смирненски-Община Етрополе

  635.Оценка съответствие Преустройство и пристройване на съществуваща сграда на дом за стари хора-Община Етрополе

  636.Оценка съответствие Въвеждане на енергоспестяващи мерки на детски градини „Звънче“, „Слънчице“ и „Еделвайс“-Община Етрополе

  637.Оценка съответствие „Реконструкция на Парк Костница-Община Искър

  638.Оценка съответствие  Реставрация, консервация и ревилитализиране на изложбени пространства на градски Исторически музей-Община Етрополе

  639.Стр. надзор Прилагане на мерки за енергийна ефективност МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК-Община Радомир

  640.Оценка и стр. надзор Модернизация и внедряване на интелигентно решение за управление на уличното осветление-Община Пазарджик

  641.Оценка съответствие Реконструкция на улична мрежа и Инсталация за производство на ел. енергия-Община Искър

  642.Стр. надзор Основен ремонт и реконструкция на водопровод по ул. Мильо Балтов-Община Стрелча

  643.Оценка и стр. надзор Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административната сграда на Община Етрополе

  644.Стр. надзор Ремонтни работи в сгради в архивохранилище с. Невестино-НОИ Кюстендил

  645.Стр. надзор Изграждане и оборудване на ТИЦ-Община Стрелча

  646.Стр. надзор Изграждане и разширение на ел. инсталация БО Зеленика с. Китен-ДУССД

  647.Стр. надзор Изпълнение на СМР на МЖС ул. цар Иван Срацимир-Община Видин

  648.Стр.надзор „Възстановяване на работното налягане на газопроводно отклонение Правец Ø 159”- "Булгартрансгаз" ЕАД 

  649.Укрепване на свлачищен участък в мест. „Куиловец”, УПИ VI-123 и VII-124, кв.6 по плана на с.Голямо Бучино”, Община Перник

  650.Укрепване на свлачищен участък в района на ул.”Струма” № 13, при УПИ -016007, кв.105 по плана на с.Драгичево”, Община Перник

  651.Стр.надзор многофамилна жилищна сграда ул.Уста Генчо № 42-44, София

  652.Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”, "Булгартрансгаз" ЕАД

  653Инвеститорски контрол по време на строителството на строеж: „Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” - УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” №26-30, Район „Възраждане“, гр.София

  654.Ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - І ЕТАП , Ремонт на покрив (средно от кота + 3.67 до кота било, в УПИ ІІІ - за градска баня, кв.63, гр. Стрелча-Община Стрелча

  655.Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 114 гр. Етрополе“

   

 • 2020Event title

  Content